Quy trình sản xuất của chúng tôi

Quy trình sản xuất lông vũ của Nam Vũ. 

Đánh giá chất lượng sản xuất Nam Vũ 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các sản phẩm của Nam Vũ đã đạt được. Nam Vũ tự tin với quá trình quản lý chất lượng sản xuất hàng lông vũ. 

Kết quả kiểm mẫu grey duck down 70/30

Kết quả kiểm mẫu grey duck down 50/50

Kết quả kiểm mẫu white duck down 80/20

Kết quả kiểm mẫu grey goose down 90/10

Kết quả kiểm mẫu grey goose down 80/20

Kết quả kiểm mẫu white goose down 80/20